Leerlingenraad (LR)

De leerlingenraad denkt mee over allerlei zaken die op school spelen zoals wifi, stilteruimtes om te kunnen studeren, het aanbod in de kantine en de toetsweken. Je bespreekt ingebrachte onderwerpen, het goede doel van het jaar en het nieuwe schoolplan en leert hoe je samen met de andere raadsleden jullie mening en ideeën overtuigend over kunnen brengen. Jouw stem telt echt mee.


De leerlingenraad

 • neemt het initiatief om onderwerpen te bespreken met de schoolleiding
 • bespreekt ideeën van leerlingen van school en van de raadsleden
 • geeft een mening en adviseert de schoolleiding over zaken die op school spelen
 • neemt punten vanuit de leerlingenraad mee naar de ouderraad en/of de medezeggenschapsraad
 • adviseert over bijzondere activiteiten

Ieder jaar wordt er een nieuwe  leerlingenraad gekozen.
Benieuwd naar wie er in de leerlingenraad zitten?
Klik hier: leerlingenraad

 

Kom jij bij de leerlingenraad?
Geef jij graag jouw mening over onderwerpen die op school spelen? Of heb jij nieuwe ideeën en vind je het leuk om samen met de andere raadsleden leerlingen van Lyceum Ypenburg te vertegenwoordigen? Kom dan bij de leerlingenraad! De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit alle leerjaren en afdelingen.

Ben je enthousiast of heb je vragen over de leerlingenraad?
Stuur een e-mail naar: leerlingenraad@lyceumypenburg.nl

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een vergadering van de leerlingenraad bij te wonen.


Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders van leerlingen, leerlingen en personeelsleden en heeft een belangrijke taak binnen Lyceum Ypenburg. Als MR-lid ben je nauw betrokken bij de besluitvorming over beleidsmatige en onderwijskundige ontwikkelingen van de school. Voor een aantal onderwerpen heeft de raad advies- of instemmingbevoegdheid. Beleidsvoornemens van de school kunnen pas worden ingevoerd na instemming of positief advies van de raad. De medezeggenschapsraad komt zes keer per jaar bij elkaar.
 

De medezeggenschapsraad

 • denkt mee en oefent invloed uit op de inhoud en uitvoering van het schoolbeleid
 • adviseert bij vaststelling of wijziging van het financieel beleid, zoals de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 • adviseert bij onderwerpen zoals het vaststellen of wijzigen van een schoolplan, passend onderwijs, privacy en de veiligheid op school
 • bevordert openheid en onderling overleg binnen de school

Ieder jaar wordt tijdens de algemene jaarvergadering van de medezeggenschapsraad de nieuwe samenstelling van de raad vastgesteld.

Benieuwd naar wie er in de medezeggenschapsraad zitten?
Kik hier: medezeggenschapsraad


Kom jij bij de medezeggenschapsraad?
Wil jij meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen van Lyceum Ypenburg en andere thema’s die belangrijk zijn voor de school? Meebeslissen over onderwerpen zoals het schoolplan, het schoolbudged en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dan is de medezeggenschapsraad iets voor jou! Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een vergadering van de medezeggenschapsraad bij te wonen.

Ben je enthousiast of heb je vragen over de medezeggenschapsraad?
Stuur een e-mail naar: mr@lyceumypenburg.nl


De ouderraad (OR)

De ouderraad is de spreekbuis van ouders en een klankbord voor de leiding en medewerkers van school. Als deelnemer van de ouderraad ben je nauw betrokken bij het onderwijs van jouw kind. Je denkt mee over ontwikkelingen die spelen op school en ondersteunt bij het organiseren van belangrijke activiteiten. De ouderraad komt vijf keer per jaar bij elkaar.
 

De ouderraad

 • denkt mee over de toekomst van de school en onderwerpen
  zoals privacy en veiligheid
 • geeft feedback aan de medezeggenschapsraad
 • ouders krijgen de kans om te overleggen met andere ouders,
  de schoolleiding en de medewerkers. De vergaderingen zijn nuttig en gezellig
 • betrekt ouders van leerlingen zoveel mogelijk bij school door samen met hen ouderavonden, informatieavonden en thema-avonden te organiseren
 • helpt activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sportieve- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten

Ieder jaar wordt tijdens de algemene jaarvergadering van de ouderraad de nieuwe samenstelling van de ouderraad vastgesteld. Benieuwd naar wie er in de ouderraad zitten? Klik dan hier: ouderraad

Heb je vragen, tips of ideeën die je graag met de ouderraad wil delen? Stuur ons dan een e-mail: ouderraad@lyceumypenburg.nl